บทความวิจัยเรื่อง จิตสำนึกพลเมืองประชาธิปไตยกับการพัฒนาท้องถิ่นในทัศนะของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

 บทความวิจัยเรื่อง จิตสำนึกพลเมืองประชาธิปไตยกับการพัฒนาท้องถิ่นในทัศนะของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา โดยอาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัคงมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดคลิก