บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะ รายละเอียดคลิก