อาจารย์อิสยัส มะเก็ง

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สถาบัน

Aligarh Muslim university

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2013

งานวิจัย

- ปัจจัยและเงื่อนไขของความสำเร็จและความล้มเหลวของกระบวนการดำเนินงานในด้านการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วย(ผู้ติดยาเสพติด)ของสถานบำบัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 2020

- การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาต้าบลหน้าถ้า อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019

- การรับนู้และการตอบสนองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการควบคุมยาสูบแบบบุรณาการมิติกฏหมายและมิติสังคมในระดับพื้นที่: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019

- การปลูกฝังคำสอนของศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมสันติสุขและความเข้าใจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา., ปีที่จัดทำ 2010

- การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมต่อเยาวชนของผู้นำศาสนา กรณีศึกษา ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา, ปีที่จัดทำ 2009

- มะพร้าวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี,, ปีที่จัดทำ 2009

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

อาเซียนศึกษา

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

ความขัดแย้งชุมชน

งานสอน
ชื่อวิชา การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (90) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (30) นก.
ชื่อวิชา การเมืองการปกครองและการบริหารนโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองการปกครองและการบริหารนโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาปัญหาและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน 3 (3-0-6) นก.

>>>> ลิงค์เว็บไซต์ https://profile.yru.ac.th/isayas.m​