ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์   คัมภิรานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน

         -  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถานบันการศึกษา คุณวุติ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร.ม. บริหารรัฐกิจ 2541
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบ.ม. การบริหารการเงินและการคลัง 2540
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร.บ. บริหารรัฐกิจ 2537