ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์   คัมภิรานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน

         -  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถานบันการศึกษา คุณวุติ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รป.ด. นโยบายสาธารณะ 2562
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร.ม. บริหารรัฐกิจ 2541
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พบ.ม. การบริหารการเงินและการคลัง 2540
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร.บ. บริหารรัฐกิจ 2537

 

ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

งานวิจัย

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, อิสยัส มะเก็ง และคมวิทย์ สุขเสนีย์ (2558). การวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็น พลเมืองของแกนนำเด็กและเยาวชนตามวิถีประชาธิปไตยในระดับตําบลบน พื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, กรุงเทพฯ กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า (กําลังดําเนินการ)

            ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2557). การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนกับท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการของขุมขนตาม หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและชุมขนที่ดี : ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กําลังดําเนินการ)

            ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และสุวิมล แช่กอง. (2557). ทัศนคติความคาดหวังและความต้องการแสดงบทบาทของความเป็นพลเมืองในกลุ่ม เยาวชนระดับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, กรุงเทพฯ :สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

             สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2557). การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา เทศบาลนครยะลา, ยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

             ศิริลักษณ์ คัมภิรานสนท์ และสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. (2555). การเสริมสร้างสมรรถนะและจริยธรรมของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลตําบลในจังหวัดยะลา, ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

              ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2555). แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและวัดผลงานการบริหารกิจการสาธารณะขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลตําบลในจังหวัดยะลา  ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

             ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. (2555), บทเรียนและผลสัมฤทธิ์ของระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลตําบลในจังหวัดยะลา, ยะลาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

             ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. (2554). ผลสัมฤทธิ์และสภาพปัญหาอุปสรรคของการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 กฎอัยการศึก และการบังคับ ใช้ พรบ.ความมั่นคง 2551 ต่อการจัดการและการแก้ปัญหาความรุนแรงใน จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

            ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และสุปรีญา นุ่นมาลี้ยง. (2554). ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนนากับการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณีส่วนราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

            ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2552). การปรับใช้แนวคิดสันติวิธีของกลุ่มผู้นําชุมชนกับการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ศึกษากรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

            ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และคณะ. (2552). การพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมชุมขนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

            ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และสุวิมล แซก่อง. (2551). การศึกษากลไกของชุมชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนไทย มุสลิมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นที่เอื้อต่อวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลพร่อน จังหวัดยะลา, ยะลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

            ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2551). โครงการศึกษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา 2550 ของประชาชนจังหวัดยะลา. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า

             ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2551). โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารราชการระดับจังหวัดยะลา. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า

             ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2550). ทัศนะและบทบาทของเยาวชนไทยมุสลิมต่อการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมขายแดนได้. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

             ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2549). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

             ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2544). การศึกษารูปแบบและขีดความสามารถของประชาสังคมท้องถิ่นที่เอื้อต่อกลไกธรรมรัฐในรัฐบาลท้องถิ่น : ศึกษากรณ์องค์การบริหาร ส่วนตําบลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   บทความ

             ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์และสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. (2556). “การเสริมสร้างสมรรถนะและจริยธรรมของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลตําบลในจังหวัดยะลา การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 14 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

             ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์, สุปรีญา ปิ่นเกลี้ยง, สุวิมล อิสระธนาชัยกุล และมลิวรรณ รักษ์วงศ์. (2554). ใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การพัฒนานวัตกรรม การจัดการความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้, การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2554) วันที่ 8-9 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่, หน้า 842-859.

    หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

            ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประเมินผลโครงการ. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

            ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2552). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

   ประสบการณ์ทางวิชาการ 

        ประสบการณ์การสอน 

             ระดับปริญญาตรี 18 ปี

                     ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์                    3 (3-0-6) นก.

                     ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น                               3 (3-0-6) นก. 

                     ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                          3 (3-0-6) นก

                     ชื่อวิชา จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                     3 (3-0-6) นก.

                     ชื่อวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ                               3 (3-0-6) นก.

                     ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ             3 (3-0-6) นก.

                     ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัตการความขัดแย้ง                               3 (3-0-6) นก

                     ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ                                             3 (3-0-6) นก. 

                     ชื่อวิชา การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ          3 (3-0-6) นก.

                     ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                               3 (3-0-6) นก.

                     ชื่อวิชา กฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร์                           3 (3-0-6) นก. 

                      ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้                       3 (3-0-6) นก.

                      ชื่อวิชา นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง                      3 (3-0-6) นก.

                      ชื่อวิชา การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ                           3 (3-0-6) นก.

 

  >>>> ลิงค์เว็บไซต์ https://profile.yru.ac.th/siriluk.k​