ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สุปรีญา   นุ่นเกลี้ยง

ตำแหน่งปัจจุบัน

        - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร.ม. การเมืองการปกครอง 2549
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2543

ประวัติการฝึกอบรม

    - โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร รุ่นที่ 4
    - การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
    - ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
    - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ
    - อบรมผู้ประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นและอบรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยงชาญเฉพาะ
    - อบรมการทำวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานวิชาการและงานวิจัยสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
    - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 plus
    - การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ
    - โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง
    - การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (work Integrated Learning WIL)
    - หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย
    - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกมและคลาสเกม
    - อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

    บทความทางวิชาการ

      enlightened 2020:TH , มุมมองของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อมาตรการช่วยเหลือ การปรับตัวต่อมาตรการป้องกันและแนวทางการส่งเสริม มาตรการป้องกันโรคโควิด-19
      enlightened 2020:TH , แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
      enlightened2019:TH , การรับรู้ สาเหตุและแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จุดเสี่ยงของเทศบาลนครยะลา
      enlightened2019:TH , การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา:ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
      enlightened 2019:TH , บทบาทของเทศบาลนครยะลาในการจัดการสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมผผู้สูงอายุในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
      enlightened 2018:TH , การวิจัยและการพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนกับท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการของชุมชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและชุมชนที่ดี:ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
      enlightened 2017:TH , การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21:ศึกษากรณี หมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรรัฐประศษสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      enlightened2017:TH , ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
      enlightened2017:TH , จิตสำนึกพลเมืองประชาธิปไตยกับการพัฒนาท้องถิ่นในทัศนะของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
      enlightened 2016:TH , การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล: ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา
      enlightened2016:TH , แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและวัดผลงานการบริหารกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในจังหวัดยะลา
      enlightened 2013:TH , การเสริมสร้างสมรรถนะและจริยธรรมของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลตําบลในจังหวัดยะลา
      enlightened 2011:TH , การพัฒนานวัตกรรม การจัดการความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

     งานวิจัย

     enlightened การรับรู้และการตอบสนองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ต่อมาตรการควบคุมยาสูบแบบบูรณาการมิติกฎหมายและมิติสังคมในระดับพื้นที่: ศึกษากรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2020 

     enlightened ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019 

     enlightened การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2018 

    enlightened ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2016

    enlightened การวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของแกนนำเด็กและเยาวชนตามวิถีประชาธิปไตยในระดับตำบลบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2015

    enlightened การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา เทศบาลนครยะลา, ปีที่จัดทำ 2014

    enlightened ทัศนคติ ความคาดหวังและความต้องการแสดงบทบาทของความเป็นพลเมืองในกลุ่ม เยาวชนระดับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2014

    enlightened จิตสำนึกพลเมืองประชาธิปไตยกับการพัฒนาท้องถิ่นใน ทัศนะของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2013

    enlightened การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล: ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2012

    enlightened การเสริมสร้างสมรรถนะและจริยธรรมของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2012

    enlightenedบทเรียน และผลสัมฤทธิ์ของระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2012

    enlightened ผลสัมฤทธิ์ และสภาพปัญหาอุปสรรคของการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 กฎอัยการศึก และการบังคับใช้ พรบ.ความมั่นคง 2551 ต่อการจัดการและการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2011

    enlightened ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนากับการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณี ส่วนราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2011

    enlightened การพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2009

    enlightened การวิจัยเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2009

    enlightened การศึกษากลไกของชุมชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยมุสลิมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นที่เอื้อต่อวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จังหวัดยะลา., ปีที่จัดทำ 2009

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

          รัฐศาสตร์,  การเมืองการปกครอง,การปกครองท้องถิ่น,การจัดการ

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

          รหัส  6101  รัฐศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

           การประกันคุณภาพการศึกษา

งานสอน
    ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนา 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (90) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (30) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรม การตรวจสอบ และการสร้างธรรมาภิบาล 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาวะผู้นำทางการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น 9 (0-9-30) นก.
ชื่อวิชา สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาปัญหาและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 3 (3-0-3) นก.

 

>>>> ลิงค์เว็บไซต์ https://profile.yru.ac.th/supreeya.n​