อาจารย์สุวิมล แซ่ก่อง

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สุวิมล   แซ่แก่อง

ตำแหน่งปัจจุบัน

          - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 2548

งานวิจัย

      - การออกแบบการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา., ปีที่จัดทำ 2016

     - ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา. ยะลา, ปีที่จัดทำ 2016

     - การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ศึกษากรณี หมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์., ปีที่จัดทำ 2015

     - ทัศนคติ ความคาดหวังและความต้องการแสดงบทบาทของความเป็นพลเมืองในกลุ่มเยาวชนระดับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2013

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

      วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSPSS

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

        รัฐประศาสนศาสตร์

งานสอน

ชื่อวิชา การจัดการทางสังคม 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (90) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (30) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีการเมือง 2 (2-0-0) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา ปรัชญาการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น 9 (0-9-30) นก.
ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 3 (3-0-3) นก.

>>>> ลิงค์เว็บไซต์  https://profile.yru.ac.th/suwimon.s