อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ศรินทร์ญา     จังจริง

ตำแหน่งปัจจุบัน

        - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขสวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 2545

งานวิจัย

        - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2020

        - การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษาตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019

        - วิจัยเรื่อง จิตสาธารณะและรูปแบบทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2016

เอกสารประกอบการสอน

        - วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย, ปีที่จัดทำ 2020

        - ระเบียบปฏิบัติราชการไทย, ปีที่จัดทำ 2020

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

        บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานสอน

ชื่อวิชา การจัดการทางสังคม 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการสำนักงานและการจัดการเอกสาร 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (90) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (30) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการจัดการเปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน 3 (3-0-6) นก.

>>>> ลิงค์เว็บไซต์  https://profile.yru.ac.th/sarinya.j