อาจารย์สถาวิทย์ จันจุฬา

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

นโยบายและการวางแผนทางสังคม

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2012

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- เอกสารประกอบในระบบ e-learning, ปีที่จัดทำ 2019

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

นโยบาายสาธารณะ

งานสอน
ชื่อวิชา กฎหมายปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (30) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาปัญหาและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน 3 (3-0-6) นก.

>>>> ลิงค์เว็บไซต์ https://profile.yru.ac.th/satawit.j