อาจารย์ ดร.มะพาริ กะมูนิง

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.มะพาริ  กะมูนิง

ตำแหน่งปัจจุบัน 

             -  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา    
         ระดับปริญญาเอก, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
         ระดับปริญญาโท, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , สาขา รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 
ผลงานวิชาการ
          งานวิจัย
           - การจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบ, ปีที่จัดทำ 2013

           - บทบาทของผู้นำชุมชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2013

           - รูปแบบการสร้างสังคมสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด, ปีที่จัดทำ 2012

งานสอน

   ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการทางสังคม 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (30) นก.
ชื่อวิชา การเมืองการปกครองและการบริหารนโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองโลก 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการจัดการเปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะการวางแผน 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา ภาวะผู้นำทางการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น 9 (0-9-30) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาปัญหาและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3 (1-4-4) นก.

>>>> ลิงค์เว็บไซต์ https://profile.yru.ac.th/maphari.k​