นศ.รปศ.มรย.ลงพื้นที่จัดโครงการ"​เสริมสร้าง​ คุณธรรม​ จริยธรรม​ให้​นักเรียน" ณ โรงเรียน​บ้าน​ยือโร๊ะ​

16 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                          เมื่อวัน​ศุกร์​ที่​ 8​ กุมภาพันธ์​ 2562  ทางกลุ่ม​นักศึกษา​หลักสูตร​รัฐประศาสนศาสตร์​  คณะ​มนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ยะลา​ ได้​จัด​โครงการ"​เสริมสร้าง​ คุณธรรม​ จริยธรรม​ให้​นักเรียน" ณ โรงเรียน​บ้าน​ยือโร๊ะ​ ต.บาโงย​ อ.รามัน​ จ.ยะลา​ ในรายวิชาจริยธรรม การตรวจสอบและการสร้างหลักธรรมมาภิบาล โดยมีอาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง เป็นผู้สอน ซึ่ง​โครงการ​นี้​มี​จุด​ประสงค์​เพื่อ​ให้​กลุ่ม​นักเรียน​ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่ ​5​ และ​ ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่ ​6​ ได้​รับความรู้​ขั้น​พื้นฐาน​ จาก​การให้ความรู้​ของ​กลุ่ม​นักศึกษา​ที่​ได้​อธิบาย​และ​ยกตัวอย่าง​ในหัวข้อ​ "คุณ​ธรรม​ จริยธรรม​ และ​ความแตกต่าง" พร้อมทั้งยังมีกิจกรรม​สันทนาการ​เพื่อ​ให้​น้อง​ๆนักเรียน​แสดง​ความคิดและควา​มสามารถ​อีกทั้งยัง​ให้​นักเรียน​สามารถ​นำ​ความรู้​ที่​ได้มาประยุกต์​ใช้​ใน​การ​ดำ​เนิน​ชีวิต​และ​การ​ปรับ​ตัว​เข้า​กับ​สังคมใน​ปัจจุบัน​ ซึ่ง​นักเรียน​กลุ่ม​นี้​จะกลายเป็น​เยาวชน​ที่​ดี​ต่อสังคมและประเทศชาติ​ในอนาคต