อบรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

4 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                  ระหว่างวันที่ 16 – 17  กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน  กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย” เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 405  ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรโดย นางสาวรัตนาภรณ์   ศรีหาพล เจ้าหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา