นศ.รปศ.ลงพื้นอย่างต่อเนื่อง บริการวิชาการในรายวิชา หัวข้อส่งเสริม​ คุณธรรม​ จริยธรรม​ขั้นพื้นฐาน

4 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

        เมื่อวัน​พุธ​ ที่​ 20​ กุมภาพันธ์​ 2562 ทางกลุ่ม​นักศึกษา​ หลักสูตร​รัฐประศาสนศาสตร์​คณะ​มนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ยะลา​ ได้​จัด​โครงการส่งเสริม​ คุณธรรม​ จริยธรรม​ขั้นพื้นฐาน ณ. โรงเรียน​บ้าน​ท่าสาป ต.ท่าสาป​ อ.เมือง จ.ยะลา​ โดย​โครงการ​นี้​มี​จุด​ประสงค์​เพื่อ​ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้​กับ​เยาวชน โดยกิจกรรมจะมีการบรรยายเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน​ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 3 และ​ ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 4​ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรม​สันทนาการ​เพื่อ​ให้​น้อง​ๆนักเรียน​แสดง​ความคิด ความสามารถและกล้าแสดออก​อีกทั้ง​นักเรียนยัง​สามารถ​นำ​ความรู้​ที่​ได้จากโครงการในครั้งนี้ไปประยุกต์​ใช้​ใน​การ​ดำ​เนิน​ชีวิต​และ​การ​ปรับ​ตัว​เข้า​กับ​สังคมใน​ปัจจุบัน​