นักศึกษา รปศ.ลงพื้นที่ จัดโครงการ"เด็กไทย มีคุณธรรม จริยธรรม สู่ธรรมาภิบาลที่ดี " ในรายวิชา จริยธรรม การตรวจสอบ และการสร้างธรรมาภิบาล

4 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี2  จัดโครงการ"เด็กไทย มีคุณธรรม จริยธรรม สู่ธรรมาภิบาลที่ดี " ในรายวิชา จริยธรรม การตรวจสอบ และการสร้างธรรมาภิบาล ณ  โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5 จำนวน 40 คน กิจกรรมมีดังนี้ บรรยายเกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาล  กิจกรรมสันทนาการและเกมส์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี