ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย

9 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                        ระหว่างวันที่ 16 - 23 มีนาคม 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คระมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมศึกษาดูงานวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และโครงการหลวง ณ จังหวัดเชียงราย คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง “การจัดบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล ตามภารกิจ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย” ตลอดจนเข้าศึกษาดูงาน ณ วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน เรื่อง “มาตรการป้องกันและจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ” และนำนักศึกษาศึกษาดูงานโครงการหลวงต่างๆในจังหวัดเชียงราย  

                        การศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบการจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติในสถานการณ์จริง และเพื่อเสริมการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ ตลอดจนนักศึกษามีความเข้าใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการจัดบริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหลักธรรมภิบาลของหลักการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น และเป็นการเติมเต็มความรู้ให้แก่นักศึกษาจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับชาติ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ