ติวสอบรับราชการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

9 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน ในกิจกรรมติวสอบรับราชการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าที่สนใจ จำนวน 150 คน  ระหว่างวันที่ 26 -28 มีนาคม 2562เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน

กิจกรรมติวสอบรับราชการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสอบภาค ก เพื่อใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ประจำปี 2562”

ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562  เวลา  08.30 – 16.00  น.

ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

วันที่ 26 มีนาคม 2562

กำหนดการ                          กิจกรรม

เวลา 08.30 – 09.00 น.            ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น.            - บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสอบภาค ก เพื่อใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ประจำปี 2562” รายวิชา ภาษาอังกฤษ วิทยากรโดย นายรุ่งโรจน์  ชอบหวาน

เวลา 12.00 – 13.00 น.           พักเที่ยง

เวลา 13.00 – 16.00 น.              - บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสอบภาค ก เพื่อใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ประจำปี 2562” รายวิชา ภาษาอังกฤษ (ต่อ) วิทยากรโดย นายรุ่งโรจน์  ชอบหวาน

วันที่ 27 มีนาคม 2562

กำหนดการ                          กิจกรรม

เวลา 08.30 – 09.00 น.            ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น.            - บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสอบภาค ก เพื่อใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ประจำปี 2562” รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยากรโดย นายสานิตย์  นิยมเดชา

เวลา 12.00 – 13.00 น.           พักเที่ยง

เวลา 13.00 – 16.00 น.              - บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสอบภาค ก เพื่อใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ประจำปี 2562” รายวิชา คณิตศาสตร์ (ต่อ) วิทยากรโดย นายสานิตย์   นิยมเดชา

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562

กำหนดการ                          กิจกรรม

เวลา 08.30 – 09.00 น.            ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น.            - บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสอบภาค ก เพื่อใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ประจำปี 2562” รายวิชา ภาษาไทย วิทยากรโดย นายกิจจา   หละสัน

เวลา 12.00 – 13.00 น.           พักเที่ยง

เวลา 13.00 – 16.00 น.              - บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสอบภาค ก เพื่อใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ประจำปี 2562” รายวิชา ภาษาไทย (ต่อ) วิทยากรโดย นายกิจจา   หละสัน

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม