นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและนำเสนอบทความทางวิชาการ ระดับชาติของนักศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

9 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและนำเสนอบทความทางวิชาการ ระดับชาติของนักศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในเวทีวิชาการระดับชาติให้กับนักศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                   นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และความรู้จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับชาติ และเป็นการเสริมสร้างเวทีการแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษา การนำเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร นักศึกษากล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคปัจจุบัน