รปศ.จัดกิจกรรมค่ายพลเมืองจิตอาสา สำนึกรักท้องถิ่น

27 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                            วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นประธานในพิธีเปิกโครงการค่ายพลเมืองจิตอาสา สำนึกรักท้องถิ่น และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการโดย นางสาวสุวิมล  อิสระ   ธนาชัยกุล ประธานหลักสูตรัฐประศาสนศาสตร์  กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                            กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 180 คน ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 140 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน และคณาจารย์ในหลักสูตรจำนวน 10 คน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่  20-21 กรกฎาคม 2562 โดยวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก รอบสระน้ำ ในบริเวณของศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมฐานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และกิจกรรมสันทนาการ และวันที่  21 กรกฎาคม 2562 เป็นกิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาดริมชายหาดทะเลตะโละกาโป แหลมตาชี อำเภอยะหริ่ง และการเก็บขยะแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี