หลักสูตร รปศ. มรย. จัดอบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพข้าราชการปกครองสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

28 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                      เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมอบรมเสริมทักษะและสร้างความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  จำนวน 120 คน  ณ ประชุมติงเชียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก นายมะยูโซะ  กูเตะ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพข้าราชการปกครองสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์”