นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 34 ลงพื้นที่จัดโครงการ “เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”

1 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                        นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ภาคกศ.บป. รุ่นที่ 34 คณะมนุษย์ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมโครงการ “เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ศูนย์จริยธรรมบ้านจารูนอก ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 40 คน