หลักสูตร รปศ.มรย. นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานและฟังบรรยาย หัวข้อ “ขั้นตอนและกระบวนการวิธีพิจารณาคดีปกครอง” ณ ศาลปกครองยะลา

4 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

        วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานและฟังบรรยาย หัวข้อ “ขั้นตอนและกระบวนการวิธีพิจารณาคดีปกครอง”  ณ สำนักงานศาลปกครองยะลา  ในรายวิชากฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์   คัมภิรานนท์ เป็นผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับมาปรับใช้ในการเรียนการสอน การไปศึกษาดูงานครั้งนี้ มีนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป. จำนวน 63 คน คณาจารย์จำนวน 2 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ และอาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง และเจ้าหน้าที่ 1 คน คือ นายมูฮัมหมัด  เจ๊ะซอ รวมทั้งสิ้น 66 คน