หลักสูตร รปศ.มรย.จัดสัมมนานอกสถานที่

28 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

            เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม  2562 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดสัมมนาทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “บทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยชุมชนอย่างยั่งยืน”  ในรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีอาจารย์อิสยัส  มะเก็ง เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและฝึกกระบวนการเรียนรู้และทักษะเชิงวิชาการของกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว  ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เกีรยติจาก นายกูและ  ต่วนจอลง  รองนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง , นายธีระพล   สุขเกษม ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายป้องกันและจัดการทรัพยากร อุทยานแห่งชาติเขื่อนบางลาง แลนายชนะ  แซ่อู๋ ผู้ประสานงานการท่องเที่ยวชุมชน บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 มาร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าว