นศ.รปศ.ลงพื้นที่จัดโครงการ "ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม" ณ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

30 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

              เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 2 ห้อง 2 จำนวน 36 คน ได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาจริยธรรม การตรวจสอบและการสร้างธรรมาภิบาล ณ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเเละศีลธรรม ในชีวิตประจำวัน และหลักธรรมาภิบาล และได้ให้นักเรียนมีการเเลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจภายในกลุ่ม เเละออกมานำเสนอ นอกจากจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการและสื่อที่สอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว