นศ.รปศ. ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

30 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                      นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่1 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28- 29 มกราคม 2563 ณ ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา