ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

10 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) รายงานความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปีกาารศึกษา 2564 click >>>

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปีกาารศึกษา 2562 click >>>

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปีกาารศึกษา 2561 click >>>

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปีกาารศึกษา 2560 click >>>