ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

10 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) รายงานความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 click >>>

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 click >>>

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 click >>>

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 click >>>