ผลการประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี

10 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) รายงานความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร

สรุปผลประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปีกาารศึกษา 2564 click >>>

สรุปผลประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปีกาารศึกษา 2563 click >>>

สรุปผลประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปีกาารศึกษา 2562 click>>>

สรุปผลประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปีกาารศึกษา 2561 click>>>

สรุปผลประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปีกาารศึกษา 2560 click >>>