ประชาสัมพันธ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 63 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2563

30 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษารหัส 63 ) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (Online) ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เริ่มเวลา 13.00 – 16.30 น. ทาง Google meet