อาจารย์ ดร.อิทธิชัย สีดำ

30 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

 

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

นโยบายสาธารณะ  องค์การและการจัดการ

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

การบริหารรัฐกิจ  (Public  Administration)
นโยาบายสาธารณะ  (Public  Policies)

งานสอน
ชื่อวิชา กฎหมายปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (30) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาปัญหาและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3 (1-4-4) นก.

>>>> ลิงค์เว็บไซต์  https://profile.yru.ac.th/itthichai.s