บทความวิจัย

6 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

enlightened1. บทความวิจัยเรื่อง จิตสำนึกพลเมืองประชาธิปไตยกับการพัฒนาท้องถิ่นในทัศนะของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา โดยอาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัคงมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดคลิก

enlightened2.บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะ รายละเอียดคลิก

enlightened3.บทความวิจัยเรื่อง การวิจัยและการพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนกับท้องถิ่นในการพัฒนา  : ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยผศ.ดร.ศีริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และอาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง รายละเอียดคลิก

enlightened4.บทความวิจัยเรื่อง การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผศ.ดร.ศีริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และอาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง รายละเอียดคลิก

enlightened 5. บทความวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยผศ.ดร.ศีริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และอาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง รายละเอียดคลิก