งานวิจัย

6 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

enlightened1.ผลงานวิจัยเรื่อง จิตสาธารณะและรูปแบบทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์อารีฟ มะเกะ หลักสูตรนิติศาสตร์  อาจารย์สุไลมาน หะโมะ หลักสูตรรัฐศาสตร์  อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์อารยา ชินวรโกมล หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดคลิก

enlightened2.ผลงานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดย อาจารย์สุวิมล แซ่ก่อง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดคลิก

enlightened3.ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการขยะอันตราย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตาบลในอาเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ และอาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง รายละเอียดคลิก

enlightened4.ผลงานวิจัยเรื่อง มุมมองของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อมาตรการช่วยเหลือ การปรับตัวต่อมาตรการป้องกัน และแนวทางการส่งเสริมมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ และอาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง รายละเอียดคลิก