ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “ทักษะการอ่านจับใจความและทักษะการเขียนเชิงวิชาการ”

27 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

             ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “ทักษะการอ่านจับใจความและทักษะการเขียนเชิงวิชาการ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา