อบรมหัวข้อ “การทำ Resume อย่างไรให้โดนใจ เพื่อใช้ในการสมัครงาน”

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

           เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ  “การทำ Resume อย่างไรให้โดนใจ เพื่อใช้ในการสมัครงาน” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน110  คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 - 405  ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้นักศึกษานำมาใช้ประโยชน์ในการสมัครงานในอนาดต โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวโรซซารี  มาฮะ ตำแหน่ง ข้าราชการครู  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เกี่ยวกับเทคนิคในการทำ Resume ให้น่าสนใจ