บรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับหลักอิสลาม”

8 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ  “ธรรมาภิบาลกับหลักอิสลาม” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากท่านนิมุ  มะกาเจ ผู็ทรงคุณวุฒิจังหวัดยะลา มาบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว