อบรมหัวข้อ “ทักษะการอ่านจับใจความและทักษะการเขียนเชิงวิชาการ”

8 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                 เมือวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “ทักษะการอ่านจับใจความและทักษะการเขียนเชิงวิชาการ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากนายธีระพล พงษ์พิมาย และนางสาวซารีย๊ะ ดอนิ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบาละ มาเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าว