อบรมหัวข้อ “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ

8 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                     เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา หัวข้อ “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ จำนวน 96 คนณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 304 , 25 – 402 และ 25 – 606 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา