อบรมหัวข้อ “การประเมินผลโครงการ”

14 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการติดตามและประเมินผลสำหรับนักจัดการสาธารณะ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ในหัวข้อ “การประเมินผลโครงการ” โดยวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 - 601 และวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 - 401 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา