อบรมหัวข้อ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

14 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาแผนท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ในหัวข้อ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”  โดยวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 - 602 และวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์25 - 402 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา