ต่างประเทศ

16 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ทุนการศึกษา

1. ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ดารุสซาลามประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไน ดารุสซาลามมีโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในบรูไน ดารุสซาลาม ได้แก่

1. University of Brunei Darussalam (UBD)

2. University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)

3. Institute of Technology Brunei (ITB) หรือ

4. PoliteknikBrunei โดยสถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯจะปิดรับใบสมัครรับทุนการศึกษาใน วันที่ 9 มกราคม 2559 

ดังมีรายละเอียดดังนี้ คลิก