ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา โต๊ะตาหอ

8 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษาดีเด่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา โต๊ะตาหอ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็น "คุณค่าแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2564 โดยสภาผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย