ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ”

13 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
enlightened ขอเชิญ...นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ”
enlightened ในวันที่ 16 มกราคม 2565
enlightenedณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 402 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา