บริการวิชาการ อบรมปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนานวัตกรรมการจัดทำแผนทัองถิ่นในยุคดิจิทัล"

16 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) บริการวิชาการ
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ อบรมปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนานวัตกรรมการจัดทำแผนทัองถิ่นในยุคดิจิทัล" ณ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และได้รับเกียรติจากอาจารย์เอมอร อ่าวสกุล อาจารย์หลักสูตรภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรในวันดังกล่าว