ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "เตรียมความทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ "

21 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา อบรมหัวข้อเรื่อง “เตรียมความทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์”
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ จำนวน ๓ รุ่น
รุ่นที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น.
รุ่นที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้อง 2  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น.
รุ่นที่ 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้อง 3  ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น.
ซี่งมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์