ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ "

21 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ อบรมหัวข้อเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๔
จำนวน ๑๓๒ คน โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.             
ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น ๒ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา