ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม CANVA "

21 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
อบรมหัวข้อเรื่อง “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Canva” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๓๒ คน
ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ชั่วโมง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์