เชิญเข้าร่วมอบรม อบรมหัวข้อเรื่อง “พัฒนาทักษะการเขียนบทความทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ”

21 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 4 ภาคปกติ เข้าร่วมอบรม
ข้อเรื่อง “พัฒนาทักษะการเขียนบทความทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ”

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์