ขอแสดงความยินดี

23 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษาดีเด่น
ขอแสดงความยินดี
 
นายมะรอมือลี สิกะ
นักศึกษาชั้นปี 3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เป็นผู้ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม" ประจำปี 2565
เกียรติคุณเยาวชนต้นกล้าแห่งแผ่นดิน สาขาเยาวชนผู้มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม (3.75)
ขอให้รักษาระดับความสามารถนี้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป