พัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

27 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในวันที่ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมติงเชียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา