ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติและภาคกศ.บป

27 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติและภาคกศ.บป เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนต์ อาคาร 3