การสร้างเครื่องมือในการติดตามและบริหารโครงการ

24 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 2 ห้อง 3
เข้าร่วมอบรมบรรยายพิเศษรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หัวข้อ "การสร้างเครื่องมือในการติดตามและบริหารโครงการ" ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมติงเชียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์